AVACK-ALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 25.5.2018 ALKAEN

Sopimusehdot Avackin ollessa palveluntarjoaja

 • Tämän sopimuksen osapuolina ovat Avack (jäljempänä Avack tai palveluntarjoaja) sekä palvelua käyttävä luonnollinen tai juridinen henkilö, jäljempänä asiakas.

Sopimuksen kohde ja sopimuksen syntyminen

 • Tällä sopimuksella sovitaan asiakkaan käyttöoikeudet Avackin tuottamiin palveluihin, jäljempänä vain palvelut, sekä Avackin oikeudet palveluntoimittajana.
 • Sopimus syntyy, kun asiakas toimittaa Avackin toimittaman kirjallisen palvelusopimuksen takaisin Avackille allekirjoitettuna; kun asiakas ja Avack tekevät palvelusta kirjallisen sopimuksen.
 • Sopimusta pidetään kuitenkin aina syntyneenä, kun asiakas maksaa palveluntarjoajan ensimmäisen laskun kyseessä olevasta palvelusta.
 • Palvelu on toimitettu ja sopimus vahvistettu, kun Avack ilmoittaa palvelun olevan käytettävissä, vaikka erillistä tilaus- tai muuta vahvistusta ei olisi toimitettu asiakkaalle.

Sopimuskausi ja sopimuksen voimassaolo

 • Sopimuskausi lasketaan alkavaksi siitä päivästä, kun palvelu on toimitettu eli Avack ilmoittaa palvelun olevan käytettävissä.
 • Sopimus on voimassa toistaiseksi, 12 kk kerralla. Sopimuskausi jatkuu automaattisesti sopimuskauden loputtua uudella sopimuskauden mittaisella jaksolla.
 • Laskutus tapahtuu 12kk jaksoissa, ellei palvelusopimuksessa ole toisin määritelty. Laskutus alkaa siitä päivästä, kun palvelu on toimitettu eli Avack ilmoittaa palvelun olevan käytettävissä.
 • Sopimus on irtisanottava viimeistään yksi (1) kuukausi ennen seuraavan sopimuskauden alkua.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos asiakas ei noudata näitä sopimusehtoja. Avack voi purkaa sopimuksen etenkin jos asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen maksun ja viivästys on jatkunut huomautuksesta huolimatta yli 7 vuorokautta, tai jos asiakkaan omaisuus on määrätty luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan, asiakas on todettu ulosmittauksessa varattomaksi tai asiakas on velkasaneerausprosessin kohteena, häiritsee muita palveluiden käyttäjiä, vaikeuttaa Avackin palveluiden toimintaa tavanomaisesta käytöstä poikkeavalla käytöllä tai käyttää palveluita laittomaan tai yleisesti hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Jos palveluntarjoaja purkaa sopimuksen, sopimusehtojen mukainen laskutusjakso laskutetaan loppuun, eikä maksettuja suorituksia palauteta.
 • Kaikki sopimukseen liittyvät muutokset kuten tilaukset, irtisanomiset ja palvelun sisällön muutokset on tehtävä kirjallisesti eli käyttäen postia, sähköpostia tai faksia.

Avackin tehtävät ja vastuu

 • Avackin tehtävänä on luovuttaa asiakkaalle tilatut palvelut käyttöön asiakkaan ja Avackin välillä vallitsevan sopimuksen mukaisesti. Avack ei vastaa palvelussa esiintyvien katkojen tai vika- tai virhetilanteen aiheuttamista välillisistä vahingoista.
 • Avackilla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä asiakasta palvelujensa käyttäjäksi.
 • Avack vastaa palveluiden toiminnasta omaan tekniseen hallintaansa kuuluvan verkon osalta. Palveluissa ilmenneet viat korjataan viipymättä normaalina työaikana.
 • Avackilla on oikeus rajoittaa asiakkaan palveluja, mikäli se on välttämätöntä palvelujen asennus-, huolto- tai muutostöiden vuoksi. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen sähköpostitse, mikäli mahdollista. Palvelukatkoksista aiheutuneista välillisistä vahingoista Avack ei maksa korvausta.
 • Avack ei vastaa palvelujensa kautta löytyvien kolmannen osapuolen tuottamien palvelujen tai informaation toimivuudesta ja sisällöstä eikä näistä aiheutuvista häiriöistä.
 • Avack ei vastaa palvelujensa kautta asiakkaaseen tai tietojärjestelmään, laitteet ohjelmineen mukaan lukien, kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman
  käytön yrityksestä tai jostain näihin rinnastettavasta toiminnasta.
 • Avackilla on oikeus tallentaa asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä käyty viestintä, mukaan lukien puheluiden sisältö, asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi sekä palveluita
  koskevien toimeksiantojen ja muiden yhteydenottojen sisällön varmistamiseksi.
 • Avack ei käsittele, tallenna tai seuraa asiakkaan tallentamien tai siirtämien tietojen sisältöjä muuten kuin kyseisen palvelun teknisen toteuttamisen takia on välttämätöntä

Asiakkaan vastuu

 • Asiakas vastaa itse kaikista palveluiden käyttöön tarvittavista laitteista, yhteyksistä ja tuotteista sekä niiden tarvittavasta suojaamisesta
 • Asiakkaan on säilytettävä palvelun käyttöön tarvittavat käyttöoikeustiedot, käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tunnistetiedot niin, etteivät ne joudu muiden tietoon. Asiakas vastaa kaikesta omilla yhteystiedoillaan tapahtuvasta käytöstä.
 • Asiakas käyttää palvelua omalla vastuullaan sekä vastaa itse palvelun kautta lähettämistään ja julkaisemistaan tiedoista.
 • Asiakas vastaa immateriaalioikeuksien rikkomisesta aiheutuvista seurauksista.
 • Asiakas vastaa yhteyden katkaisemisesta käytön jälkeen, sekä kustannuksista jotka aiheutuvat auki jääneestä yhteydestä.
  Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta Avackin luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille ilman kirjallista lupaa, myös sopimuksen päättymisen jälkeen ilman aikarajaa.

Maksut

 • Asiakas maksaa liittymismaksun, perustamismaksun, käyttömaksun ja kuukausi- tai vuosimaksun palvelusopimuksen mukaisesti. Ellei palvelulle ole sovittu hintaa erillisellä sopimuksella, asiakas maksaa palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
 • Laskut tulee maksaa viimeistään niiden eräpäivinä. Mikäli maksu myöhästyy, Avackilla on oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotusmaksua ja/tai muita perintäkuluja.
 • Mikäli erääntynyttä maksua ei ole maksukehotuksesta huolimatta suoritettu on Avackilla oikeus estää palveluiden käyttö ilman erillistä ilmoitusta. Käyttöeston poistamisesta voidaan periä erillinen hinnaston mukainen maksu.
 • Avackilla on oikeus olla luovuttamatta verkkotunnuksia, palveluissa säilytettävää asiakkaan materiaalia ja informaatiota palveluista, ennen kuin asiakas on suorittanut kaikki saatavat korkoineen ja perintään liittyvine kuluineen, sekä maksanut käyttöeston poistamisesta aiheutuneen maksun.
 • Avackilla on oikeus muuttaa palvelun hintaa ja hinnoitteluperustetta sopimuskauden vaihtuessa. Asiakkaalle ilmoitetaan hinnanmuutoksesta vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista
 • Avackilla on oikeus palveluihinsa ja niihin kohdistuviin muutoksiin. Avack ei vastaa muutosten asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista kustannuksista.
 • Avackilla on oikeus muuttaa hinnoittelua tai irtisanoa sopimus välittömästi, jos asiakas käyttää palveluja huomattavasti keskimääräisen asiakkaan käytöstä poiketen.

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

 • Avackin yhteenlaskettu enimmäisvastuu on enintään sopimuksen kolmen kuukauden palvelumaksujen suuruinen. Vastuunrajoitus on täysin riippumaton asiakkaalle aiheutuneiden vahinkojen määrästä tai syystä ilman mitään rajausta vahinkojen aiheuttajasta tai vahingon määrästä.

Alihankinta

 • Avackilla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tuotannossa. Joissain palveluissa asiakkaan tietoja voidaan siirtää ulkomaille, tällöin tietojen siirrosta sekä siihen liittyvistä lainsäädännönt vaatimuksista sovitaan erillisellä sopimuksella.

Referenssikäyttö

 • Avackilla on oikeus käyttää asiakkaan nimeä referenssinä, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Sopimuksen siirtäminen ja muuttaminen

 • Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta eikä jälleenmyydä tai edelleenvuokrata sovittua palvelua edelleen ilman Avackin kirjallista lupaa. Avackilla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Avackilla on oikeus siirtää sopimuksen mukaiset saatavat kolmannelle osapuolelle. Oikeus voimassa olevien sopimusehtojen sekä hintojen muutoksiin pidätetään.

Erimielisyydet

 • Tästä sopimuksesta aiheutuvissa erimielisyyksissä sovelletaan suomen lakia ja erimielisyydet käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN LIITE AVACK-PALVELUIDEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN 25.5.2018 ALKAEN LUOTTAMUKSELLINEN
Tausta

 • Asiakkaalla on sopimus palveluntarjoajan kanssa palveluista joita voidaan käyttää tietojen tallentamiseen, siirtämiseen tai muuhun käsittelyyn. Palvelun kautta voidaan käsitellä myös henkilötietoja asiakkaan niin päättäessä. Näin toimittaessa asiakas toimii henkilörekisterin pitäjänä ja palveluntarjoaja henkilötietojen käsittelijänä.

Palveluntarjoajan velvollisuudet henkilötietojen käsittelijänä

 • Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja ainoastaan palvelun tekniseen toteuttamiseen vaadituilla tavoilla.
 • Palveluun tallennettuja tietoja saatetaan varmuuskopioida palvelun jatkuvuuden varmistamiseksi. Varmuuskopioita säilytetään enintään 3kk taaksepäin.
 • Henkilötietoja voidaan käsitellä myös asiakkaan aloitteesta tehtävien ongelmatapausten selvittämiseksi. Tällöin noudatetaan asiakkaan antamia ohjeita tietojen käsittelyssä.
 • Palveluntarjoaja ilmoittaa välittömästi asiakkaalle jos katsoo että asiakkaalta saatu ohjeistus rikkoo vallitsevia tietosuojasäännöksiä.
 • Palveluntarjoaja ei saa käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia ilman asiakkaan erityistä tai yleistä kirjallista ennakkolupaa. Kun kyse on kirjallisesta ennakkoluvasta, palveluntarjoajan on tiedotettava asiakkaalle kaikista suunnitteluista muutoksista, jotka koskevat muiden henkilötietojen käsittelijöiden lisäämistä tai vaihtamista, ja annettava siten
  asiakkaalle mahdollisuus vastustaa tällaisia muutoksia.
 • Palveluntarjoaja poistaa palvelusopimusten päättymisen jälkeen kaikki tiedot. Varmuuskopioidut tiedot poistuvat normaalin varmuuskopiokierron kuluessa 3kk sisällä sopimuksen päättymisestä.
 • Palveluntarjoaja ei määrittele asiakkaan palveluun tallentamien henkilötietojen tyyppiä, eikä vastaa myöskään tietojen käsittelystä, siirrosta, saatavuudesta eikä muusta mahdollisesti henkilötietoihin liittyvästä toimenpiteestä.
 • Asiakkaan palvelun käytöstä saatetaan muodostaa lokitietoa johon saattaa tallentua myös henkilötietoina pidettäviä tietoja. Lokitiedostoja säilytetään enintään 3kk ajan ja asiakkaan palvelusopimuksen päättyessä lokitiedot poistuvat 3kk kuluessa sopimuksen päättymisestä.
 • Palveluntarjoaja sallii asiakkaalle tai asiakkaan valtuuttamalle tunnustetulle auditoijalle, jolla on taattu kokemus ja käytännöt, mahdollisuuden suorittaa sopimuksen voimassaolon aikana
  auditointi sen varmistamiseksi että palveluntarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä sovittuja teknisiä ja organisatorisia menettelyitä. Asiakas vastaa auditoinnin kustannuksista.
  Palveluntarjoajalla on oikeus olla hyväksymättä asiakkaan valtuuttamaa auditoijaa, mikäli tämä taho on palveluntarjoajan kilpailija.
 • Asiakkaan on etukäteen viimeistään kuusikymmentä (60) kalenteripäivää ennen annettava toimittajalle kirjallinen ilmoitus ennen auditointia. Auditointi tulee järjestää palveluntarjoajan normaalien työaikojen puitteissa. Palveluntarjoaja avustaa asiakasta auditoinnin suorittamisessa ja veloittaa tällaisesta avusta normaalin tuntikorvaushinnastonsa mukaisesti.
 • Mikäli auditoinnissa havaitaan palveluntarjoajan toiminnassa oleellinen virhe, palveluntarjoaja vastaa virheen korjaamiseksi vaadittavista toimista omalla kustannuksellaan. Välillisiä kustannuksia ei korvata.
 • Vuodessa voidaan suorittaa enintään yksi (1) auditointi.

Asiakkaan velvollisuudet henkilörekisterin pitäjänä

 • Käyttäessään palveluntarjoajan palveluita asiakas määrittelee miten henkilötietoja käsitellään.
 • Asiakkaan velvollisuus on huolehtia henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä ja rekisteröidyn tiedottamisesta henkilötietojen käsittelystä, sekä henkilötietojen käsittelyssä vaadittavien oikeuksien ja suostumusten täyttymisestä.
 • Asiakas vastaa kaikesta henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä, kuten henkilötietoja koskevien selosteiden ja muiden mahdollisten tarvittavien dokumentaatioiden olemassaolosta, henkilötietojen käsittelystä, turvallisuudesta, ylläpidosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.
 • Asiakas vastaa teknisten ja organisatoristen toimien toteuttamisesta ja ylläpidosta. Toimenpiteiden tulee olla suhteessa asiakkaan käsittelemien henkilötietojen luonteeseen ja määrään nähden.
 • Asiakas vastaa palvelua käyttävistä työntekijöistään ja muista palvelua käyttävistä henkilöistä.
 • Asiakas on vastuussa ulkopuolisten päästessä henkilötietoihin tai palveluihin ilman lupaa asiakkaan toiminnassa tai käytössä olevien ohjelmistojen tietosuoja tai -turvapuutteiden vuoksi.

Käsittelyn turvallisuus

 • Tietoihin on pääsy vain palveluntarjoajan valituilla työntekijöillä jotka tarvitsevat pääsyn tietoihin palvelun toteuttamiseen liittyvien työtehtäviensä suorittamiseksi. Kaikki työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta.
 • Palveluntarjoajan on huolehdittava käsittelyn turvallisuudesta ottaen huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit.
 • Asiakkaan ja palveluntarjoajan on toteutettava riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet.

Tietoturvapoikkeamat

 • Kumpikin osapuoli sitoutuu ilmoittamaan toiselle osapuolelle ilman aiheetonta viivytystä saadessaan tietoon palvelun luvattomasta käytöstä tai palveluun liittyvästä henkilötietoihin liittyvästä poikkeamasta.

Viranomaispyynnöt ja rekisteröityjen pyynnöt

 • Ottaen huomioon käsittelytoimen luonteen, palveluntarjoaja auttaa asiakasta asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata viranomaisten pyyntöihin ja rekisteröityjen pyyntöihin koskien oikeutta tutustua, muokata, korjata, poistaa tai estää pääsy henkilötietoihinsa, sekä asiakkaan henkilötietoja koskevia valituksia.

Alihankinta

 • Palveluntarjoaja voi käyttää joiltain osin alihankkijan palveluita palvelujen toteutuksessa.
 • Kun palveluntarjoaja käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia erityisten käsittelytoimintojen suorittamiseksi asiakkaan puolesta, kyseiseen toiseen henkilötietojen käsittelijään sovelletaan sopimuksen tai lainsäädännön mukaisen muun oikeudellisen asiakirjan mukaisia samoja tietosuojavelvoitteita kuin ne, jotka on vahvistettu asiakkaan ja
  palveluntarjoajan välisessä sopimuksessa tai muussa oikeudellisessa asiakirjassa erityisesti antaen riittävät takeet siitä, että käsittelyyn liittyvät asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimet toteutetaan niin, että käsittely täyttää tämän lain vaatimukset.
 • Jos toinen henkilötietojen käsittelijä ei täytä tietosuojavelvoitteitaan, palveluntarjoaja on edelleen täysimääräisesti vastuussa toisen henkilötietojen käsittelijän velvoitteiden suorittamisesta suhteessa asiakkaaseen.

Palvelinkeskusten sijainti

 • Palveluntarjoajan palvelinkeskukset sijaitsevat pääsääntöisesti Suomessa. Tarvitaanko? Perjaatteessa voi olla.
 • Palveluntarjoaja voi siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueelle tai alueen ulkopuolelle, jos palvelukuvauksissa tai palvelusopimuksissa tai muussa palvelun sisältöä määrittävissä dokumenteissa on näin kerrottu tai sovittu.
 • Henkilötietojen siirtoon käytetään lainsäädännön mahdollistamia siirtomekanismeja.

Tulkintajärjestys ja sovellettava laki

 • Tämä sopimusliite on etusijalla tilanteissa, joissa sopimus tai muut asiakirjat ovat ristiriidassa, kun kysymyksessä on henkilötietojen käsittelyyn liittyvä asia.
 • Tämä sopimusliite ei muuta sopimuksissa sovellettavaa lakia.